เปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี