ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปร่วมสมัยนานาชาติและผลงานของ กมล ทัศนาญชลี” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปร่วมสมัยนานาชาติและผลงานของ กมล ทัศนาญชลี” โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี