การมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี