การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง) พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอัลบั้มภาพ