เปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ วิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี