นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เข้าร่วมแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าร่วมแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และศิลปะการแสดงนิพนธ์ ระดับอุดมศึกษา  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี