ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัย กับ ผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic Collrge (CSPC) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัย  กับ  ผู้บริหารจาก The Camarines Sur Polytechnic Collrge (CSPC) ประเทศฟิลิปปินส์  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี