พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ และมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รศ.ดรประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบบ่าย และมอบให้นายวิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มอบโล่และเกียรติบัตรแก่กรรมการบริหารองค์การนักศึกษา นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEIC ดีเด่น และนักศึกษาที่มีคะแนน IC3 ดีเด่น ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี