ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงานด้านการนำแนวคิดแบบ CDIO มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำแนวคิดแบบ CDIO มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้อง Professional Development Training Center มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี