คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ระบำนฤตยสัตโนรานารี ขับขานสะไนหัวใจกวยเยอ ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 7 “Arts and Culture Festival 2017” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ระบำนฤตยสัตโนรานารี ขับขานสะไนหัวใจกวยเยอ ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 7 “Arts and Culture Festival 2017” ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี