รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี