นางสาลินี วังตาล เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย” และเสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับและพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าวและสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

นางสาลินี  วังตาล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย” และเสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับและพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าวและสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก”  โดยมี นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเสวนา  ณ โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี