ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี และสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอินเดีย ในประเทศไทย (IITAAT) โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย  ร่วมบรรยายพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี