ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ศิลปะในรัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ศิลปะในรัชกาลที่ 9”  โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร  เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี