คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม ตามแบบพิธีโบราณ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม  ตามแบบพิธีโบราณ  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดี  รวมถึงอดีตคณบดี อดีตอาจารย์ และอาจารย์อาวุโส  ทำพิธีครอบครูให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า  ณ อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี