รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล  ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง  มทร.ธัญบุรี  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี