นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (RETREAT) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (RETREAT) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5  การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560  และการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560  ณ อมตลันตา รีสอร์ท จ.สมุทรปราการ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี