สำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ มจพ.พระนครเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งใน และต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี