พิธีเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

ภาพบรรยากาย พิธีเปิดโครงการ โดย ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี วันที่ 23 ม.ค. 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี