นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 27 พ.ย. 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนและวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี