โครงการ คหกรรมศาสตร์ ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554