ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ วันที่ 25 พ.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1