การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1.รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)”
สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan)
โดยมีผู้นิเทศงาน คือ :  Prof. Henry. H. H. Chen, Ph.D. (Dean, Office of International Affairs, NPUST)
โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
โครงงานเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สผสมไฮโดรเจนไนโตรเจน โดยระบบการซักตัวอย่าง
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี