พิธีการรับมอบโล่เกียรติคุณจาก อพวช. วันที่ 10 พ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นตัวแทน รับมอบโล่เกียรติคุณในการสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. จาก รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1