คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการต้อนรับเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผศ.พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์  นางวนิดา  ปอน้อย  และนายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.ธัญบุรี) ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1