การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

โครงการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี