การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหลักสูตร 25511911104723 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ และผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้