แสดงความยินดี กับ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล และ ดร.ชุมพล พรประภา

 

แสดงความยินดี – ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับเข็ม “เสมาคุณูปการ” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ