โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เทศบาลนครรังสิต)

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เทศบาลนครรังสิต)

6 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2557 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2557  ณ อาคารฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20140718_135256            20140718_135248

20140718_135241            20140718_135223

20140718_135207            20140718_135157

20140718_135140            20140718_135134

20140718_135120            20140718_135057

20140718_135011            20140718_135003