โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558  “โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร” ช่วงเช้า บรรยายโดย  ดร.วิสิทธิ์    ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เรื่อง การผลิตบัณฑิตสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และการสร้างโมลเดลเชิงลึกบัณฑิตนักปฏิบัติ ช่วงบ่าย บรรยายโดย อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ  เรื่อง “การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่การจัดการสมัยใหม่” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี  เกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี