ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ระหว่าง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี