ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  ช่วงเช้าเวลา  09.00-12.00 น. หัวข้อ “การบริหาร คนต่างวัย ให้ทำงานเป็นทีม”และช่วงบ่าย เวลา  13.30-16.30 น.  หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ”ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี