โครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557

 

โครงการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณื ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจ ร่วมทำ นำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี