ลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาได้แก่ บ.ไทยการ์เมนท์เอ็กซปอร์ต จำกัด, บ.ฮงเส็งการทอ จำกัด, บ.อีโมชั่นส์ อาเตอลีเอ จำกัด, บ.House of Narong, บ.ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง, ห้องเสื้อเพชร, บ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บ.วีรสุ รีเทล จำกัด, บ.อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, โรงเรียนวัดเขียนเขต, โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี