ภาพบรรยากาศ งาน Cowboy night (The 5th ICERD)

งานเลี้ยงรับรองคณะผู้ประชุมวิชาการนานาชาติ ICERD ครั้งที่ 5 (The 5th ICERD) และสวัสดีปีใหม่บุคลากรในคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี