งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

งานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี