ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในการประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 รายวิชาฟิสิกส์, วิชาชีววิทยาและวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี