โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว” ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 30 คน 15 ทีม ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1308 (Smart Class room) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา