การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ และมอบโล่รางวัลคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 แก่คณะที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับดีมาก ซึ่งได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี