คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ Nano-Bio-Technology Center เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดการประชุม คณะกรรมการฯ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี