พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 ณ ลานหน้าอาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี