พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ พลอากาศโทประโยชน์  ฤทธาคนี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี