โครงการพัฒนาศักยภาพการสอบมาตราฐาน(IC3) สำหรับ Train The Trainer

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอบมาตราฐาน(IC3) สำหรับ Train The Trainer
วันที่ 28- 29  พฤษภาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ อาคาร i-work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     

ภาพถ่ายโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ