ลงนามความร่วมมือจัดการสอบมาตรฐานไอที (ITPE)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ ร่วมกับ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ชั้นนำ 13 มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการจัดการสอบมาตรฐานไอที (ITPE) ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านมาตรฐานวิชาชีพ ไอทีขั้นสูงของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาไทยให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐานสากล วันที่ 24  สิงหาคม 2554  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้นG
อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี