การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะกรรมการผู้ประเมิน เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี