คณะเทคโนโลยีการเกษตรประสานความร่วมมือกับ University of Jember ประเทศอินโดนีเซีย

คณะผู้บริหารคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ The University of Jemberประเทศอินโดนีเซีย หารือแนวทางประสานความร่วมมือทาง  MOU เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปรชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี