การมอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี