ประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

ประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
ชั้น 1 ระหว่าง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

  
ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี