ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 25 ส.ค. 2559

พนักงานมหาวิทยาลัย ค

Read more

ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 23 ส.ค. 2559

ข้าราชการ และพนักงาน

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์ข้าราชการ สายวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

เสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย

  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น

Read more