เสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย

 

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และรศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการจัดประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการของประเทศไทย ในรายการพิเศษ หลากมุมมองประชาพิจารณ์พัฒนาครูอาชีวะไทย ทางสถานีโทรทัศน์โมเดินไนน์ทีวี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี